Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Wooden boat Argo - Ξύλινο καράβι Αργώ

His name is Argo, himself with the name of ancient boat Argo. What he makes however so much important? This small wooden boat is important because, does not have nothing his metal above, nor nail. Everything is retained with ropes that became from fibers of plants, and cotter pin (wooden nails). It became with the ancient art of shipbuilding, as precisely made the boats the Ancient Greeks. Each year it makes a long travel in some country of world!
Το όνομα του είναι Αργώ, το ίδιο με το όνομα του αρχαίου πλοίου Αργώ!. Τι το κάνει όμως τόσο σπουδαίο;
Αυτό το μικρό ξύλινο καράβι είναι σπουδαίο διότι, δεν έχει τίποτε μεταλλικό πάνω, του ούτε ένα καρφί. Τα πάντα συγκρατούνται με σχοινιά που γίνανε από ίνες φυτών, και καβίλες(ξύλινα καρφιά). Έγινε με την αρχαία τέχνη ναυπήγησης, όπως ακριβώς έκαναν τα καράβια οι Αρχαίοι Έλληνες. Κάθε χρόνο κάνει ένα μακρύ ταξίδι σε κάποια χώρα του κόσμου!
Before certain years where celebrated the USA their 200 years. From Greece it began this small boat with 20 men; it crossed the Atlantic and was found in the harbor of New York with other a lot of ships by the entire world, in the festive events. The photographs are from the ship yard in the city of Volos, where it is also maintained for his summer travel in the distant Kolhjda, Odyssos of Russia, precisely in the historical traces of hero Jason, in his course for the conquest of Golden Fleece! -
Πριν μερικά χρόνια που γιόρτασαν οι ΗΠΑ τα 200 χρόνια τους. Από την Ελλάδα ξεκίνησε αυτό το μικρό καράβι με 20 κωπηλάτες, διέσχισε τον Ατλαντικό και ευρέθη στο λιμάνι της Νέας Υόρκης μαζί με άλλα πολλά σκάφη από όλο τον κόσμο, στις γιορταστικές εκδηλώσεις.
Οι φωτογραφίες, είναι από το ναυπηγείο στην πόλη του Βόλου, όπου και συντηρείται για το καλοκαιρινό του ταξίδι στην μακρινή Κολχίδα, του Εύξεινου Πόντου, ακριβώς στα ιστορικά ίχνη του ήρωα Ιάσονα, στην πορεία του για την κατάκτηση του Χρυσού Δέρατος! !

1 σχόλιο:

ΘΑΝΑΣΗΣ είπε...

"Πριν μερικά χρόνια που γιόρτασαν οι ΗΠΑ τα 200 χρόνια τους. Από την Ελλάδα ξεκίνησε αυτό το μικρό καράβι με 20 κωπηλάτες, διέσχισε τον Ατλαντικό και ευρέθη στο λιμάνι της Νέας Υόρκης μαζί με άλλα πολλά σκάφη από όλο τον κόσμο, στις γιορταστικές εκδηλώσεις." !!!
????
???

Αυτό δεν έγινε ποτέ!!