Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Windlessness - Άπνοια

-The sun rose but the air did not blow!
- Ο ήλιος ανέτειλε αλλά ο αέρας δεν φύσηξε!

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Reflections - Αντανακλάσεις

-Before the rain
-Πριν την βροχή

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Drops - Σταγόνες

-Trees that want lopping!
-Δένδρα που θέλουν κλάδεμα!

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Magpie (Pica pica) - Καρακάξα

-A magpie(Pica pica) in the river something found and it tries it takes him!
-Μια καρακάξα στο ποτάμι κάτι βρήκε και προσπαθεί να το πάρει!

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Question? - Ερώτηση;

-Reasons that make lucky or unlucky the cock?
-Λόγοι που κάνουν τυχερό ή άτυχο τον κόκκορα;

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Shepherd - Βοσκός

-Front does the shepherd and follow the flock, thus it isn't also our own life?
Any sheep leaves from the flock eats him the… wolf!
-Μπροστά ο βοσκός και ακολουθεί το κοπάδι, μήπως έτσι δεν είναι και η δική μας ζωή;
Όποιο πρόβατο φύγει απο το κοπάδι το τρώει ο ... λύκος!

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Parallel lines - Παράλληλες γραμμές

- In the heart of wild winter, a summer subject is always welcoming
-Στην καρδιά του άγριου χειμώνα, ένα καλοκαιρινό θέμα είναι πάντα καλοδεχούμενο

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Nine gulls! - Εννέα γλάροι!

-On the hedge of outdoor ground of football, they wait for patiently passes the bad weather!
-Στον φράκτη ενός υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου, περιμένουν υπομονετικά να περάσει η κακοκαιρία!

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Holey Rock - Τρύπιος Βράχος

-At the way from the City of Skydra to the city of Aridaia in the Prefecture Pella near the village Nea Zoi (New Life), is found the region of Holey Rock!
In spring the region fills from beehives of apiarists because it has a lot of apiarian plants and bushes!

-Κατά την διαδρομή από την Πόλη της Σκύδρας προς την πόλη της Αριδαίας στον Νομό Πέλλας πλησίον του χωριού Νέα Ζωή, ευρίσκεται η περιοχή του Τρύπιου Βράχου!
Την Άνοιξη η περιοχή γεμίζει από κυψέλες μελισσοκόμων γιατί έχει πολλά μελισσοκομικά φυτά και θάμνους
-The fable says:
Here they brought the woman of King Filippos, where it passed the Holey Rock and procreated the Great Alexander!
Ο μύθος λέει:
Εδώ έφεραν την γυναίκα του βασιλιά Φίλιππου, όπου πέρασε τον Τρύπιο Βράχο και τεκνοποίησε τον Μέγα Αλέξανδρο !

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Adventure on mountain Olympus - Περιπέτεια στον Όλυμπο

-Going down from a small excursion on the mountain of twelve Gods, Olympus, dense smoke from the evaporation of car, and a noise from the machine led me to the permitted and completely equipped modern garage of BOSCH of Kostas Koromilas to the city of Elassona, to the 1st km of Old National Road Elassona - Larissa, telephone 24930 22416.
It was realised that the problem was in the Pump of Oil of machine.
Κατεβαίνοντας από μια μικρή εκδρομή στο βουνό των δώδεκα Θεών, τον Όλυμπο, πυκνός καπνός απο την εξάτμιση του αυτοκινήτου, και ένας θόρυβος από την μηχανή, με οδήγησε στο εξουσιοδοτημένο και πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο συνεργείο της BOSCH του Κώστα Κορομηλά στην πόλη της Ελασσόνας, στο 1ο χιλ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελασσόνας - Λάρισας, τηλέφωνο 24930 22416.
Διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα ήταν στην Αντλία Πετρελαίου της μηχανής.

In the heat room of waiting of customers, between coffee and certain calls in friends, I did not understand that passed the half hour and the damage it was corrected, we continued and the travel it was completed when we reached in our house!
Thank you very much gentleman Koromilas for the important help that you gave us!
Στην ζεστή αίθουσα αναμονής των πελατών, ανάμεσα σε ένα καφέ και μερικά τηλεφωνήματα σε φίλους, ούτε κατάλαβα πως πέρασε η μισή ώρα και η βλάβη διορθώθηκε, συνεχίσαμε και το ταξίδι ολοκληρώθηκε όταν φτάσαμε στο σπίτι μας!
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορομηλά για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσες!

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Chimney - Καμινάδες

-Municipality Argalasti:
Stone, clay, light and shades!
Blue sky, sun, souls and birds
-Δήμος Αργαλαστής:
Πέτρα, πηλός, φως και σκιές!
Μπλέ Ουρανός, πουλιά και ψυχές

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Bonds - Δεσμοί

-Powerful familial bonds!
-Ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί!

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Lighting - Φωτιστικό

Sunset on the beach!
Ηλιοβασίλεμα στην παραλία!

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Sunset - Ηλιοβασίλεμα

-From the mirror
-Απο τον καθρέπτη