Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

ODD SHOTS #3#. Red symmetrical beams! - Κόκκινες συμμετρικές ακτίνες!


It should I have the last reason, I thought, as soon as they passed from front me and I understood what I saw, and until I take the photographic machine from the car, was removed the head with red symmetrical beams, but the lens of my machine even from such distance it gained a Odd shot! -

Πρέπει να έχω τον τελευταίο λόγο, σκέφτηκα, μόλις περάσανε από μπροστά μου και κατάλαβα τι είδα, και μέχρι να πάρω την φωτογραφική μηχανή απο το αυτοκίνητο, απομακρύνθηκε το κεφάλι με τις κόκκινες συμμετρικές ακτίνες, αλλά ο φακός της μηχανής μου έστω και από τέτοια απόσταση κέρδισε μια Odd shot!

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Sunset Saturday - Ηλιοβασίλεμα Σαββάτου

Sunset Saturday, the sun before is lost behind the mountains left certain thinly his these chromatic diffusions in atmosphere and afterwards was lost in the west in a astonishing sunset! The sky round sun took this intense orange and red the fire colour as soon as I turned my camera vertical! Simply I stepped the button and a well done shot it was presented in screen! Dear visitors you admire! -
Ηλιοβασίλεμα Σαββάτου, Ο ήλιος πριν χαθεί πίσω από τα βουνά άφησε μερικά λεπτά αυτές τις χρωματικές του διαχύσεις στην ατμόσφαιρα και μετά χάθηκε στην δύση σε ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα! Ο ουρανός γύρω από τον ήλιο πήρε αυτό το έντονο πορτοκαλί και κόκκινο της φωτιάς χρώμα μόλις γύρισα την μηχανή μου κάθετα! Απλώς πάτησα το κουμπί και μια πολύ καλή φωτογραφία εμφανίστηκε στην οθόνη ! Αγαπητοί επισκέπτες θαυμάστε !

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

A shot and eternity - Ένα κλικ και η αιωνιότητα

'' weekend snapshot ''! No #2#
In the calm surface of sea, as arrow ran above to this water the small ship. The clouds with stubborness hid the spectacle from the sun! But they could not do the same and with us that we front admired the fast passage from our eyes! My camera, a moment, a shot and eternity! A photograph ready him we admire all together! -
Στην ήρεμη επιφάνεια της θάλασσας, σαν βέλος έτρεχε πάνω εις το νερό αυτό το μικρό σκάφος. Τα σύννεφα με πείσμα έκρυψαν το θέαμα από τον ήλιο! Αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο και με εμάς που θαυμάζαμε το γρήγορο πέρασμα του μπροστά από τα μάτια μας! Η μηχανή, μια στιγμή, ένα κλικ και η αιωνιότητα! Μια φωτογραφία έτοιμη να την θαυμάσουμε όλοι μαζί!

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Sky Watch Friday #9#. Last SWF sunset of winter - Τελευταίο SWF ηλιοβασίλεμα του χειμώνα

Last photograph this SW Friday of winter. Sunset above the Pagasitikos gulf! -
Η τελευταία φωτογραφία SW Friday αυτού του χειμώνα. Ηλιοβασίλεμα πάνω από τον Παγασητικό κόλπο!

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

ABC Wednesday # J #. Jalousies - Γρίλιες


Jalousies, traditional that was placed in all the houses of Greeks that became up to her beginnings 1980, afterwards the fashion with the shutters from aluminium! Entire the shutters now go down and go up, are plastic or from aluminium invested plastic in all colours! Only in the old houses of islands you find these marvellous Jalousies in colours strong blue! -
Γρίλιες, παραδοσιακές που τοποθετούνταν σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων που έγιναν μέχρι της αρχές του 1980, μετά η μόδα με τα παντζούρια από αλουμίνιο! Ολόκληρα τα παντζούρια τώρα κατεβαίνουν και ανεβαίνουν, είναι πλαστικά ή από αλουμίνιο επενδυμένο πλαστικό σε όλα τα χρώματα!
Μόνον στα παλιά σπίτια των νησιών βρίσκεις αυτές τις θαυμάσιες γρίλιες σε χρώματα μπλέ !

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Grand mother, words sweet! - Γιαγιά, λέξη γλυκιά!

Grand mother, words sweet as much as the word mum is many times in the mouth of children. How much histories and how much fairy tales it can know a grand mother? How much kindness and calm can give? How much advices and caress, how much laughters and charms? How much love for the children of her children? How much songs and reasons of love can find itself to the embrace of grand mother? How much walks and how much games?
-Questions that only the heart of each one us can answer! -
Γιαγιά, λέξεις γλυκές όσο και η λέξη μαμα είναι πολλές φορές στο στόμα των παιδιών. Πόσες ιστορίες και πόσα παραμύθια μπορεί να ξέρει μια γιαγιά; Πόση καλοσύνη και ηρεμία μπορεί να δώσει; Πόσες συμβουλές και χάδια, πόσα γέλια και χαρές; Πόση αγάπη για τα παιδιά των παιδιών της; Πόσα τραγούδια και λόγια αγάπης μπορεί να ευρίσκονται εις την αγκαλιά μιας γιαγιάς; Πόσες βόλτες και πόσα παιχνίδια;
-Ερωτήματα που μόνον η καρδιά του καθενός μας μπορεί να απαντήσει!

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

ODD SHOT # 2 # - The bicycle is health! - Το ποδήλατο είναι υγεία!


With 34 disc wheels car the children of Municipal School of city of Vineyard of Prefecture Larissa, created this beautiful enormous bicycle. Him they placed in the courtyard of their school it reminds in the persons that pass from there that `' the bicycle is health ''!
The sign writes: Makes the life of your car... BICYCLE !
Με 34 ζάντες αυτοκινήτου τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της πόλης Αμπελώνα του Νομού Λάρισας, δημιούργησαν αυτό το όμορφο τεράστιο ποδήλατο. Το τοποθέτησαν στην αυλή του σχολείου τους να υπενθυμίζει στους ανθρώπους που περνάνε από εκεί πως, ‘’ το ποδήλατο είναι υγεία ΄΄.
Η επιγραφή γράφει: Κάνε την ζωή του αυτοκινήτου σου … ΠΟΔΗΛΑΤΟ !

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Source eternal life! - Πηγή αιώνιας ζωής!

The Resurrection of Christ is the source of not death of our soul! The Christ saved the from our earth nature and him made imperishable! Does not exist other source for the eternal life apart from the Resurrection! -
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η πηγή του μη θανάτου της ψυχής μας! Ο Χριστός έσωσε την απο χώμα φύση μας και την έκανε άφθαρτη! Δεν υπάρχει άλλη πηγή για την αιώνια ζωή εκτός από την Ανάσταση!

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Passions of Christ! - Πάθη του Χριστού!


My first photograph for the acquisition tag, '' weekend snapshot ''!
Η πρώτη μου φωτογραφία για την απόκτηση της ετικέτας, '' weekend snapshot '' !
I considered good I symbolically place this picture(Dead nature) for the Passions of Christ that climax today! -
Θεώρησα καλό να τοποθετήσω αυτήν την εικόνα συμβολικά(Νεκρή φύση) για τα Πάθη του Χριστού που κορυφώνονται σήμερα !

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Sky Watch Friday # 8 # . Double seats to the beach - Διπλά καθίσματα στην παραλία


Marvellous day, very sun, without clouds and air, spring, hot time, double seats to the beach under from the pergola and near to the flowers, with looks to immense light blue the sea, but also to the splendid Sky Watch Friday.
I wish you all a good Easter weekend!

Θαυμάσια μέρα, πολύ ήλιος, χωρίς σύννεφα και αέρα, άνοιξη, ζεστός καιρός, διπλά καθίσματα στην παραλία κάτω από την πέργκολα και δίπλα στα λουλούδια, με βλέμματα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, αλλά και στο υπέροχο Sky Watch Friday.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

The first tag! - Η πρώτη ετικέτα!

"I less-than-three your blog "
The first tag! - Η πρώτη ετικέτα!

The photograph is from a shop of children's games and him gives in the small Lucas.

Η φωτογραφία είναι απο ένα κατάστημα παιδικών παιχνιδιών και την χαρίζω στον μικρό Lucas.

I thank the God that heard our prayers and gave the lost health in the small boy Luca that so much had a rough time!!

Me astonishes the make but also me makes cheerful that somebody, thought me honours with the mission "the less-than-three your blog '' Afterwards the first moment charms, come the do hours thoughts, who will be next three bloggers that him I will send?

Thanks a lot NYDIA for the gift, but big dilemma!!!

(We just have to tag three blogs we like)
With my line therefore, him I send in next three bloggers:
-Tom: Because it helped I exceed a big problem that I faced with concrete blog!
-Wanda: To us turns behind the memory in our children's years, with her beautiful familial photographs, something that we all we did not think of doing!
-Michele: the girl of mountains from Canada, that us gives directives on the fishing, the astronomy, the travels in the mountain, the photograph, I believe also the... sketch!

I wish you all a good Easter weekend! -

Ευχαριστώ τον Θεό που άκουσε τις προσευχές μας και έδωσε την χαμένη υγεία στον μικρό αγόρι Luca που τόσο ταλαιπωρήθηκε!!
Με εκπλήσσει το γεγονός αλλά και με κάνει χαρούμενο που κάποιος, σκέφτηκε να με τιμήσει με την αποστολή ενός "I less-than-three your blog "
Μετά την πρώτη στιγμή χαράς, έρχονται οι ώρες σκέψεις, ποιοι θα είναι οι επόμενοι τρεις bloggers που θα τα στείλω;


Ευχαριστώ πολύ Nydia για το δώρο, αλλά μεγάλο το δίλλημα !!!

Με την σειρά μου λοιπόν, το στέλνω στους επόμενους τρεις bloggers:
-Tom: Διότι βοήθησε να ξεπεράσω ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζα με το συγκεκριμένο blog!
-Wanda:Μας γυρίζει πίσω την μνήμη στα παιδικά μας χρόνια, με τις όμορφες οικογενειακές της φωτογραφίες, κάτι που εμείς όλοι δεν σκεφτήκαμε να κάνουμε!
-Michele:το κορίτσι των βουνών από τον Καναδά, που μας δίνει οδηγίες για το ψάρεμα, την αστρονομία, τα ταξίδια στο βουνό, την φωτογραφία, πιστεύω και το … σκίτσο!

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

ABC Wednesday # I #. Icon - Εικόνα


From 1886 is built the church of Virgin Mary in the small village Deleria, little outside from Larissa. Above the southern entry is found this icon of Virgin Mary as it is today. Beginnings 1900 had placed a icon of Mother of Christ, which at the duration of B World War was disappearred. Occasionally were placed other two icons what were destroyed! This icon is a splendid mosaic from colourful marble, and in certain points has been placed talmi-gold! We hope that this icon will bear in the time as the church. In the down part above in the white marble exist engraved date 1886 and a cross! -
Από το 1886 είναι κτισμένη η εκκλησία της Παναγίας στο μικρό χωριό Δελέρια, λίγο έξω από την Λάρισα. Πάνω από την νότια είσοδο ευρίσκεται αυτή η εικόνα της Παναγίας όπως είναι σήμερα. Αρχές του 1900 είχαν τοποθετήσει μια εικόνα της Μητέρας του Χριστού, η οποία κατά την διάρκεια του Β’ World War εξαφανίστηκε. Κατά καιρούς τοποθετήθηκαν άλλες δυο εικόνες οι οποίες καταστράφηκαν! Αυτή η εικόνα είναι ένα υπέροχο ψηφιδωτό από χρωματιστό μάρμαρο , και σε κάποια σημεία έχουν τοποθετηθεί talmi-gold!Ελπίζουμε πως αυτή η εικόνα θα αντέξει στον χρόνο όσο και η εκκλησία. Στο κάτω μέρος πάνω στο λευκό μάρμαρο υπάρχει χαραγμένη η ημερομηνία 1886 και ένας σταυρός!

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Preparetions began! - Οι προετοιμασίες άρχισαν!

Beautiful days, full heat and sun. The beaches will fill cheerful voices. Games in the sand, in water in the sun! The preparations began, set up umbrellas and chairs, in a lot of forms, colours and sizes! A sample presents in current post in order to you take a idea which beautiful us it still waits for! -
Όμορφες ημέρες, γεμάτες ζέστη και ήλιο. Οι παραλίες θα γεμίσουν χαρούμενες φωνές. Παιχνίδια στην άμμο, στο νερό στον ήλιο! Οι προετοιμασίες άρχισαν, στήνουν ομπρέλες και καρέκλες, σε πολλά σχήματα, χρώματα και μεγέθη! Ένα δείγμα παρουσιάζεται στο σημερινό ποστ για να πάρετε μια ιδέα τι όμορφο μας περιμένει ακόμη!

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

The dancer and paravan! - Η χορεύτρια και το παραβάν


My first subject for this Monday has title, ''The dancer and paravan''. When him I saw for first time him I pulled with my mobile telephone. It abstains in the 100 roughly kilometres from my house, the next day I went with my machine and I took photographs the tree as it is in this photograph. In certain days will be lost this picture because the tree will remove his new leaves. We will wait for the time therefore fall the leaves and to us is revealed the dancer! The paravan however and this plays his role, protects from the indiscreet eyes of curious men this marvellous body! -
Το πρώτο θέμα μου για αυτήν την Δευτέρα έχει τίτλο, ''Η χορεύτρια και το παραβάν''. Όταν το είδα για πρώτη φορά το τράβηξα με το κινητό μου τηλέφωνο. Απέχει στα 100 περίπου χιλιόμετρα από το σπίτι μου, την επόμενη ημέρα πήγα με την μηχανή μου και πήρα φωτογραφίες το δένδρο όπως είναι σε αυτήν την φωτογραφία. Σε μερικές ημέρες θα χαθεί αυτή η εικόνα γιατί το δένδρο θα βγάλει τα νέα φύλλα του. Θα περιμένουμε του χρόνου λοιπόν να πέσουν τα φύλλα και να μας αποκαλυφθεί η χορεύτρια! Το screen όμως και αυτό παίζει τον ρόλο του, προστατεύει από τα αδιάκριτα μάτια των περίεργων ανδρών αυτό το θαυμάσιο κορμί !

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Particular beauty! - Ιδιαίτερη ομορφιά!

A particular beauty me visited in my apiary, the presence important for my eyes and for my photographic machine, raised storm of protests from the bees, after him I left for few hour alone and dealt with a other beauty presence. No dont envy the bees, do not know such word, this are bad habit of persons! For Sunday therefore you I give this picture in order to you I make the day beautiful! -
Μια ιδιαίτερη ομορφιά με επισκέφθηκε στο μελισσοκομείο μου, η παρουσία της σημαντική για τα μάτια μου και για την φωτογραφική μου μηχανή, σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τις μέλισσες, αφού τις άφησα για λίγη ώρα μόνες και ασχολήθηκα με μια άλλη beauty παρουσία. Όχι δεν ζηλεύουν οι μέλισσες, δεν γνωρίζουν τέτοια λέξη, αυτή είναι κακή συνήθεια των ανθρώπων! Για την Κυριακή λοιπόν σας χαρίζω αυτή την εικόνα για να σας κάνω την ημέρα όμορφη!

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Spare, supple and ethereal figures! - Λεπτές, λυγερές και αιθέριες σιλουέτες!

Spare figures, tall, and ethereal, alone and impossible, supple figures, but these bear in the blows of their fate, learned from early for their life. The wind as long as possible and powerful him it does not frighten, simply give a cant and passes whistle with force certain times. Parallel the are lives persons alone in the life and reeds? -
Λεπτές σιλουέτες, ψηλές, και αιθέριες, μόνες και αδύνατες, λυγερές φιγούρες, αλλά αυτές αντέχουν στα χτυπήματα της μοίρας τους, έμαθαν από νωρίς για την ζωή τους. Ο άνεμος όσο δυνατός και ισχυρός δεν τις τρομάζει, απλά τις give a cant και περνά σφυρίζοντας με δύναμη κάποιες φορές. Είναι παράλληλοι οι βίοι ανθρώπων μόνων στην ζωή και οι καλαμιές;

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Sky Watch Friday # 7 # - magnificent prospect of sunset! – Μεγαλοπρεπής θέα στο ηλιοβασίλεμα!

Colours in fall of day, glances in the infinity and then magnificent silence, only the feathers of gull, calm and peacefulness, as the one that prevails before the big storm, and again silence with colours and soft breeze from the sea and the sunset! -
Χρώματα στο δειλινό, ματιές στο άπειρο και έπειτα μεγαλοπρεπής σιωπή, μόνον τα φτερά του γλάρου, ηρεμία και γαλήνη, σαν αυτήν που επικρατεί πριν την μεγάλη καταιγίδα, και ξανά σιωπή με χρώματα και απαλό αεράκι από την θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα!

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

ABC Wednesday # Η # . Horse – Άλογο

Before the sunset and a young black lady of age two years old, as the wind passed from front us proud and with tally the head. The heat beams and the afternoon colours helped becomes this photograph in a moment that I did not wait for ever. The young female horse came and left suddenly, to us left beautiful pictures in our eyes, and a big feeling of freedom in our hearts!
Πριν το ηλιοβασίλεμα και μια νεαρή μαύρη κυρία ηλικίας δύο ετών, σαν τον άνεμο πέρασε από μπροστά μας περήφανη και με ψηλά το κεφάλι. Οι ζεστές ακτίνες και τα χρώματα του δειλινού βοήθησαν να γίνει αυτή η φωτογραφία σε μια στιγμή που δεν περίμενα ποτέ. Το νεαρό θηλυκό άλογο, ήρθε και έφυγε ξαφνικά, μας άφησε όμορφες εικόνες στα μάτια μας, και ένα μεγάλο αίσθημα ελευθερίας στις καρδιές μας!

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

One day in eight photographs! - Μια ημέρα σε οκτώ φωτογραφίες!

Morning in the Naoussa a city famous for her Carnival in the Northerner Greece! A lot of happenings with first at the visit of tourists in the central square of this beautiful city.. 31 tons wine, threw the municipality in fountain the square, as it appears in the photographs. The wine is from the famous wines Vaeni - Naoussas, that comes out from the grapes of region! Many tryed also drinking certain glasses red wine. The square smelled beautifully at the duration of events! Afterwards they opened and the barrels and shared in all wine free of charge!
A opinion fountain and in first plan the famous wines of Naoussas!
Πρωί στην Νάουσα μια πόλη ονομαστή για το Καρναβάλι της στην Βόρειο Ελλάδα!
Πολλά τα happenings με πρώτο κατά την επίσκεψη των τουριστών στην κεντρική πλατεία της όμορφης αυτής πόλης..
31 τόνοι ονομαστής προέλευσης κρασί, έριξε ο δήμος στο σιντριβάνι της πλατείας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
Το κρασί είναι από τα ονομαστά κρασιά Vaeni - Naoussas, που βγαίνει από τα σταφύλια της περιοχής!
Πολλοί δοκίμασαν και ήπιαν μερικά ποτήρια κόκκινο κρασί. Η πλατεία μύριζε όμορφα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων! Μετά ανοίξανε και τα βαρέλια και μοίραζαν σε όλους κρασί δωρεάν!
Μια άποψη του σιντριβανιού και σε πρώτο πλάνο τα ονομαστά κρασιά της Naoussas!
This photograph is from the wine that runs from fountain
Η φωτογραφία αυτή είναι από το κρασί που τρέχει από το σιντριβάνι,
Here is the top of jet wine that is ejected in air!
Εδώ είναι η κορυφή ενός πίδακα κρασιού που εκτινάσσεται στον αέρα!Small horses pony, unique race with horses dwarfs! Real temptation for the lilliput visitors of square!
Μικρά άλογα pony, μοναδική ράτσα με άλογα νάνους! Πραγματικός πειρασμός για τους λιλιπουτειους επισκέπτες της πλατείας!
The young lady with the traditional costume of women of Naoussa, little afterwards cry!
Η νεαρή κυρία με την παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών της Νάουσας, λίγο μετά το κλάμα!
The Faculty of her Musical city of Naoussa with beautiful presences and costumes of Ancient Magus and Pharao, began the celebration in Latin rythms!
Η Σχολή Μουσικής της πόλης της Νάουσας με ωραίες παρουσίες και ενδυμασίες Αρχαίων Μάγων και Φαραώ, ξεκίνησε τον εορτασμό σε Latin ρυθμούς
All a embrace, the music hard in all the streets, the dances, the colours, the wine, and the mirth, cannot be hidden from the lens!
Όλοι μια αγκαλιά, η μουσική δυνατά σε όλους τους δρόμους, οι χοροί, τα χρώματα, το κρασί, και το κέφι, δεν μπορούν να κρυφτούν από τον φακό!
And the feast closed the `' Mpoules `', with the traditional uniforms. The rebels soldiers, symbols and protectors of Heroic of city of Naoussa at the first years of 18th Century, adversely in their Turkeys conquerors!
Και την γιορτή έκλεισαν οι ‘’ Μπούλες ‘’ , με τις παραδοσιακές στολές. Οι επαναστάτες μαχητές, σύμβολα και προστάτες της Ηρωϊκής πόλης της Νάουσας κατά τους πρώτους χρόνους του 18ου Αιώνα, ενάντια στους Τούρκους κατακτητές!

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008

Diffusion - Διάχυση

When I saw this reflection of heat of colours that removes the bricks in a building that is now built, I bore the temptation and I pulled certain photographs in B&W but also with colour as this. The diffusion that was created by the beams sun that these passed from the open window they fell in the wall and they were scattered in the space it made the moment magical! -
Όταν είδα αυτήν την αντανάκλαση των ζεστών χρωμάτων που βγάζουν τα τούβλα σε ένα κτήριο που τώρα κτίζεται, δεν άντεξα τον πειρασμό και τράβηξα μερικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες αλλά και με χρώμα όπως αυτή. Η διάχυση που δημιουργήθηκε από τις ακτίνες του ήλιου καθώς αυτές περνούσαν από το ανοικτό παράθυρο έπεφταν στον τοίχο και σκορπίζονταν στον χώρο έκανε την στιγμή μαγική!

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

World Day of Woman - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

First from the buds of this year. From rosebush I the first bud is that of photograph today that is the World Day of Woman, him give in all the women of world. A small sample of love, estimate, and devotion in most beautiful creature of our life. When as mother, previously as sister, and when as lover and spouse!-
Το πρώτο από τα μπουμπούκια αυτής της χρονιάς. Από τις τριανταφυλλιές μου το πρώτο μπουμπούκι είναι αυτό της φωτογραφίας. σήμερα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το χαρίζω σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ένα μικρό δείγμα αγάπης, εκτίμησης, και αφοσίωσης στο πιο όμορφο πλάσμα της ζωής μας. Πότε σαν μητέρα, άλλοτε σαν αδελφή, και πότε σαν ερωμένη και σύζυγο!

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Sky Watch Friday #6# - Reflection in three windows - Αντανάκλαση σε τρία παράθυρα

A marvellous sunset and a amazing reflection in three departments of windows of my car. You will believe that it became deliberately, but to you I certify that it became accidentally, the last moment where I entered in the car, I conceived the reflection, I tried fast to keep the sunset in one only window, but fast touched the marvellous moment in three windows!
Have a nice Weekend! -
Ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα και μια καταπληκτική αντανάκλαση σε τρία τμήματα των παραθύρων του αυτοκινήτου μου. Θα πιστεύετε πως έγινε επίτηδες, αλλά σας βεβαιώνω πως έγινε τυχαία, την τελευταία στιγμή που έμπαινα στο αμάξι, αντιλήφθηκα την αντανάκλαση, προσπάθησα γρήγορα να κρατήσω το ηλιοβασίλεμα σε ένα μόνον παράθυρο, αλλά γρήγορα έπιασα την θαυμάσια στιγμή σε τρία παράθυρα!
Να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο !

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Expression - Έκφραση

A expression thousand words, a glance thousand words, a photograph thousand words. Insists the Romeo it chases birds, above in the trees all the day, something accomplishes when him I do not conceive. This moment him I shout it goes down from the tree and it leaves the birds in their quietness!
Say him I bother? -
Μία έκφραση χίλιες λέξεις, μια ματιά χίλιες λέξεις, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
Επιμένει ο Romeo να κυνηγά πουλιά , πάνω στα δένδρα όλη την ημέρα , κάτι καταφέρνει όταν δεν τον αντιλαμβάνομαι. Αυτήν την στιγμή τον φωνάζω να κατεβεί από το δένδρο και να αφήσει τα πουλιά στην ησυχία τους!
Λέτε να τον ενοχλώ!
I thank the friends blogers for their right indications!
Ευχαριστώ τους φίλους blogers για τις σωστές υποδείξεις τους!

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

ABC Wednesday ''G'' . Gull - Γλάρος

It has been characterized by many as the bird of absolute freedom! Perhaps the sea that lives him gives this right, perhaps because it leaves many times for distant parts, perhaps because certain times we would want our soul it follows mentally his magic white travel, in immense light blue everywhere and nowhere!
Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σαν το πουλί της απόλυτης ελευθερίας! Ίσως η θάλασσα που ζει του δίνει αυτό το δικαίωμα, ίσως γιατί φεύγει πολλές φορές για μακρινά μέρη, ίσως γιατί κάποιες φορές θα θέλαμε η ψυχή μας να ακολουθεί νοερά το μαγικό λευκό ταξίδι του, στο απέραντο γαλάζιο του παντού και πουθενά!

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Danger for all - Κίνδυνος για όλους

Uneasy the aquatic birds that are found in the river Loudia, feel the spring and they begin their small and big problems. The manufacture news of nest, the copulation and their feeding small, that however? The fertilizers, the sprayings and the pesticides have depopulated the ground and waters are almost dead. Problem for the persons no only for the birds, but no one does not understand it does something to finish this absurd competition. Always bigger, and rounder and without some insect touches upon the fruits and the vegetables!
That we will reach finally? -
Άνήσυχα τα υδρόβια πουλιά που ευρίσκονται στον ποταμό Λουδία, νοιώθουν την ανοιξη και αρχίζουν τα μικρά τους και μεγάλα προβλήματα. Η κατασκευή νέα φωλιάς, το ζευγάρωμα και το τάισμα των μικρών τους, πως όμως;Τα λιπάσματα, τα ραντίσματα και τα φυτοφάρμακα έχουν ερημώσει την γη και τα νερά είναι σχεδόν νεκρά. Πρόβλημα για τους ανθρώπους όχι μόνον για τα πουλιά, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει να κάνει κάτι να τελειώσει αυτός ο παράλογος ανταγωνισμός. Όλο και πιο μεγάλα, και πιο στρογγυλά και χωρίς κάποιο έντομο να αγγίξει τα φρούτα και τα λαχανικά!
Που θα φτάσουμε επιτέλους;

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

1 March good month for all - 1η Μαρτίου καλό μήνα για όλους

A daisy from the many that bloom in my courtyard. Thus I want we receive the Spring, with flowers and charms, the problems they have their solutions but it exists and our life, is few thus as they try us him they make. A grin, a good reason, a good action, but also a look of love and support, are what wants somebody, as his him gives therefore. Tried today!! -
Μια μαργαρίτα από τις πολλές που ανθίζουν στην αυλή μου. Έτσι θέλω να υποδεχτούμε την Άνοιξη, με λουλούδια και χαρές, τα προβλήματα έχουν τις λύσεις τους αλλά υπάρχει και η ζωή μας, είναι λίγη έτσι όπως προσπαθούν να μας την κάνουν. Ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, μια καλή πράξη, αλλά και ένα βλέμμα αγάπης και συμπαράστασης, είναι αυτά που θέλει κάποιος, ας του την δώσουμε λοιπόν. Εγώ προσπάθησα σήμερα !!