Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

On the Beach - Στην παραλία

Cold coffees, ice-creams, mixed drinks, refreshments and other coolers under of the palms and the awnings on the beach… refresh !
Κρύοι καφέδες, παγωτά, κοκτέιλς, αναψυκτικά και άλλα δροσιστικά κάτω απο τους φοίνικες και τις τέντες στην παραλία ...δροσίζουν !

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

Leakage - Διαροή

We are careful in order to we have!
Προσέχουμε για να έχουμε!

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

Finally season - Τέλος εποχής

From the last poppies that I today met in the forest! Finally season for these beautiful plants in my region!
Απο τις τελευταίες παπαρούνες που συνάντησα σήμερα στο δάσος! Τέλος εποχής για αυτά τα όμορφα φυτά στην περιοχή μου!

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Lake Plastira(Megdovas) - Λίμνη Πλαστήρα(Μέγδοβας)

In the mountains of Pindos, an other decoration, the lake Plastira, or Megdoba as call him the local!
Μέσα στα βουνά της Πίνδου, άλλο ένα στολίδι, η λίμνη Πλαστήρα, ή Μέγδοβα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι!

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Lobsters! - Αστακοί!

Beautiful corner from the small quiet graphic harbour of fishermen somewhere in Ionian Sea of Greece! (Sibota - Lefkadas island)
Όμορφη γωνιά από το μικρό ήσυχο γραφικό λιμάνι ψαράδων κάπου στο Ιόνιο Πέλαγος της Ελλάδας!(Σύβοτα – Λευκάδος)

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Thank you! - Ευχαριστώ!

This time I have too much work in my apiaries in the mountains, long from the culture of WEB, and I cannot go up every day posts, but also not write comments!
The tiredness very big but also my expectations are awarded seeing each day my bees increasing and gathering honeys!
I thank for the visits and your comments!
Αυτόν τον καιρό έχω πάρα πολύ δουλειά στα μελισσοκομεία μου μέσα στα βουνά, μακριά από τον πολιτισμό του WEB και δεν προλαβαίνω να ανεβάσω νέας posts, αλλά ούτε και να γράψω σχόλια! Η κούραση πολύ μεγάλη αλλά και η προσδοκίες μου επιβραβεύονται βλέποντας κάθε ημέρα τα μελίσσια μου να μεγαλώνουν και να μαζεύουν μέλια!
Ευχαριστώ για τις επισκέψεις και τα σχόλια σας!

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Common Mallow - Άγρια μολόχα

Bee in flowers Common Mallow (Malva silvestris)
Μέλισσα σε λουλούδι άγριας μολόχας(Malva silvestris)

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

June(mower) - Ιούνιος(θεριστής)

June, the month that mowered the wheats for this gave him also the name mower! -
Ιούνιος, ο μήνας που θερίζουν τα σιτάρια για αυτό του δώσανε και το όνομα θεριστής!