Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

I feel sorry! - Αισθάνομαι λύπη!

-Frankly I feel sorry that current post has this subject.
I believe, as also it believes also part of World Christian Community that was hurt the Spirit of Christmas this year. The act of violence against some population broke World Christmas Tree!
-Ειλικρινά λυπάμαι που το σημερινό post έχει αυτό το θέμα. Πιστεύω, όπως επίσης πιστεύει και μέρος της Παγκόσμιας Χριστιανικής Κοινότητας πως πληγώθηκε το Πνεύμα των Χριστουγέννων φέτος. Η πράξη βίας εναντιόν κάποιου λαού έσπασε το Παγκόσμιο Δένδρο των Χριστουγέννων!

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

The crib of Birth - Η φάτνη της Γέννησης


-Representation of Birth of Christ!
It is found in the central square of city of Larissa!
The dolls are natural size, polite offer, of puppetry theatre company
TIRITOMPA.
-Αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού!
Ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης της Λάρισας!
Οι κούκλες είναι σε φυσικό μέγεθος, ευγενική προσφορά, του κουκλοθιάσου ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

It's Christmas time! - Περίοδος Χριστουγέννων!

Light like '' Silver Bells '' with Silver Rain!

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Merry Christmas! - Καλά Χριστούγεννα!

-Merry Christmas all of you!
-Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας!
-A general view the crib and Christmas tree with rain!
-Μια γενική θέα της φάτνης και του Χριστουγεννιάτικου δένδρου με βροχή!
Καλά Χριστούγεννα!

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Night in the square! - Νύκτα στην πλατεία!

-A corner of central square of city of Larissa with decoration for the reception of Christmas!
-Μια γωνία της κεντρικής πλατείας της πόλης της Λάρισας με στολίδια για την υποδοχή των Χριστουγέννων!

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Nightly reflections - Νυκτερινές αντανακλάσεις

-Outdoor salesmen of types of popular art!
Their sudden rain made melancholic!
Us it gave innings we take certain nightly chromatic reflections !
-Υπαίθριοι πωλητές ειδών λαϊκής τέχνης!
Η ξαφνική βροχή τους έκανε μελαγχολικούς!
Εμάς έδωσε την ευκαιρία να πάρουμε κάποιες νυκτερινές χρωματικές αντανακλάσεις

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Decoration - Διακόσμηση

-A winter courtyard. Sure does not need moreover decoration in order to it receives the Christmas!
-Μια χειμωνιάτικη αυλή. Σίγουρα δεν χρειάζεται επί πλέον στολίδια για να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα!

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Surfer

-Inflates the sail?
The southern winds have also well their!
Sure this will think surfer!
-Φουσκώνει το πανί;
Οι νότιοι άνεμοι έχουν και τα καλά τους!
Σίγουρα αυτό θα σκέπτεται ο surfer!

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Southern winds - Νότιοι άνεμοι

-Southern Winds 8 beaufort, and the black clouds covered the sky!
Prohibitory in the locomotion of boats and tying in the harbours the boats!
-Νότιοι Άνεμοι 8 μποφόρ, και τα μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό! Απαγορευτικό στην μετακίνηση των πλοίων και δέσιμο στα λιμάνια οι βάρκες!

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Before the dark - Πριν το σκοτάδι!

-Sunsets full recollections!
-Ηλιοβασίλεματα γεμάτα αναμνήσεις!

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

The scale of beauty! - Η σκάλα της ομορφιάς!

-Heat today in my region, and a lot of persons ran in the beaches!
The temperature in the 24 degrees Celsius and the lady did not bear the temptation for a plunge!
-Ζέστη σήμερα στην περιοχή μου, και πολλοί άνθρωποι έτρεξαν στις παραλίες!
Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Celsius και η κυρία δεν άντεξε τον πειρασμό για μια βουτιά!

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Creations - Δημιουργίες

-With cement and steel they are these made creations, and adorn the park Xenia, near to the homonym hotel in the Municipality Volos!
I believe that they call him family of Elephants!
-Με τσιμέντο και ατσάλι είναι φτιαγμένες αυτές οι δημιουργίες, και κοσμούν το πάρκο Ξενία, κοντά εις το ομώνυμο ξενοδοχείο στον Δήμο Βόλου!
Νομίζω πως το αποκαλούν οικογένεια Ελεφάντων!

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Calm sea - Ήρεμη θάλασσα

-Full promises, provocative, beautiful, but also extremely dangerous certain times! Admire!
-Γεμάτη υποσχέσεις, προκλητική, όμορφη, αλλά και άκρως επικίνδυνη κάποιες φορές! Θαυμάστε !

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Cock - Κάνουλα

Wishes for one happy and full health December for all visitors of my blog!
Ευχές για ένα ευτυχισμένο και γεμάτο υγεία Δεκέμβριο σε όλους τους επισκέπτες του blog μου!

-This is a enormous stopcock of water for certain machines of train!
-Αυτό είναι μια τεράστια βρύση ελέγχου ροής νερού για κάποιες μηχανές τραίνου!

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Happy weekend!

-And this rose is gift for this each visitor post, with the wish, has one marvellous weekend and specifically for Paz that sent to me following Award!
-Και αυτό το τριαντάφυλλο είναι δώρο για κάθε επισκέπτη αυτού του post, με την ευχή, να έχει ένα θαυμάσιο weekend και ειδικά για την Paz που μου έστειλε το παρακάτω Award!


-Thank you very much Paz !!!

-Here are the rules for the award:
1. Only five people allowed
2. Four have to be dedicated followers of your blog
3. One has to be someone new or recently new to your blog and live in another part of the world
4. You must link back to whoever gave you the award

-Εδώ είναι οι κανόνες για το βραβείο:
1. Επιτρέπεται να δοθεί σε πέντε blogs.
2. Οι τέσσερεις πρέπει να είναι αφιερωμένοι οπαδοί του blog σας.
3. Ένας πρέπει να είναι κάποιος νέος ή πρόσφατα νέος στο blog σας και να ζει σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.
4. Πρέπει να συνδεθείτε ξανά, με όποιν σας έδωσε το βραβείο .

1.fishing guy

2.evlahos

3. John:

4.Rocky Mtn. Girl

5.fotoface

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Anchors and clouds - Άγκυρες και σύννεφα

-Unexpected sunset in the harbour!
The clouds in the sky but also the cold time are the characteristics of today in the region of Central Greece!
-Αναπάντεχο ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι!
Τα σύννεφα στον ουρανό αλλά και ο κρύος καιρός είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας!

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Consumers - Καταναλωτές

-Consumers!
We are the epicentre of more activities in our planet.
Somehow thus us aim most companies of… goods!
-Καταναλωτές!
Είμαστε το επίκεντρο των περισσοτέρων δραστηριοτήτων στον πλανήτη μας.
Κάπως έτσι μας στοχεύουν οι περισσότερες εταιρίες … αγαθών !

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Walk in forest! - Βόλτα στο δάσος!

-An other landscape from automnal Greece!
Always a walk in the forest gives us beautiful pictures!
-Άλλο ένα τοπίο απο την φθινοπωρινή Ελλάδα!
Πάντα μια βόλτα στο δάσος μας δίνει όμορφες εικόνες!

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Graffiti

-Really impressed me this picture graffiti, with his style! I am shared him together you. Impressions your?
-Πραγματικά με εντυπωσίασε αυτη η εικόνα grafiti , με την τεχνοτροπία του! Την μοιράζομαι μαζί σας. Εντυπώσεις σας;

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Archangels Michail and Gabriel

Today 08-11-2008 are the feast of Archangels Michail and Gabriel.
Day of feast and for the Martial Aviation of my Country, after the Archangels are also her protectors!
I wish the Archangels, they protect the persons in entire the world where they travel with planes in order to they return every sure in their houses!
Σήμερα 08-11-2008 είναι η εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Ημέρα εορτής και για την Πολεμική Αεροπορία της Χώρας μου, αφού οι Αρχάγγελοι είναι και οι προστάτες της!
Εύχομαι οι Αρχάγγελοι, να προστατεύουν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο που ταξιδεύουν με αεροπλάνα για να επιστρέφουν πάντα ασφαλείς στα σπίτια τους!

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Colors in the sea - Χρώματα στην θάλασσα

-Wishes in the all visitors and their families, November are full health and love!
-Εύχομαι σε όλους τους επισκέπτες και τις οικογένειες τους, ο Νοέμβριος να είναι γεμάτος υγεία και αγάπη!
+
Thank you very much Paz and evlahos for marvellous Award that you give me!
-Rule of this Award it is we report anymore things like, and anymore things we do not like! Learn therefore that:
I too much appreciate:
1. Peace
2. Love in my family
3. Truth
4. Working persons
5. Honesty
6. aims beneficial to the public
I do not like:
1. War
2. Stealing
3. Lie
4. Narcotics
5. Those that torture animals
6. The destruction my environment!
From the rules …..I decided him I share in below:
1. http://marinaslifefamily.blogspot.com/ - marina
2. http://olhares-soltos.blogspot.com/ - aa
3. http://dustyd-flyawayhome.blogspot.com/ - Sandy
4. http://surfida.blogspot.com/ - Ida
5. http://missixty2005.blogspot.com/ - missixty
6. http://eastgwillimburywow.blogspot.com/ - Your EG Tour Guide
7. http://wingsnthings07.blogspot.com/ - The Birdlady
8. http://www.jve07.org/ - george
9. http://fotoaoacasoalpiarca.blogspot.com/ - Fernando Santos (Chana)
10. http://nevesfotografia.blogspot.com/ - JOSÉ NEVES
-Ευχαριστώ πάρα πολύ Paz και Βαγγέλη για το θαυμάσιο Βραβείο που μου δίνετε!
- Κανόνας αυτού του Award είναι να αναφέρουμε πια πράγματα συμπαθούμε και πια πράγματα δεν μας αρέσουν! Μάθετε λοιπόν ότι:
Εκτιμώ πολύ:
1. Ειρήνη
2. Αγάπη στην οικογένεια μου
3. Αλήθεια
4. Εργατικούς ανθρώπους
5. Τιμιότητα
6. Κοινωφελείς σκοπούς
Δεν συμπαθώ:
1. Πόλεμο
2. Κλεψιά
3. Ψέμα
4. Ναρκωτικά
5. Αυτούς που βασανίζουν ζώα
6. Αυτούς που καταστρέφουν το περιβάλλον μου!

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Colors of autumn - Χρώματα φθινοπώρου

-Marvellously automnal bunches of flowers from Zinia embelish the courtyards and the balconies!
-Θαυμάσια φθινοπωρινά μπουκέτα απο ζίνιες στολίζουν τις αυλές και τα μπαλκόνια!

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Day of memory! - Ημέρα μνήμης!

-In order to remember old and learn the young persons.
As today 28 October 1940, entered Greece in the maelstrom of B' World War. This monument is found in the Prefecture Grevenas, in the hill - Anitsas (it means small Anna)! It honorary became for those that fell heroic in the first line of war!
Current post is dedicated in the all anonymous heroes of that war, that fell in their effort to stop the Fascists and their Nazi!


-Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου 1940, μπήκε η Ελλάδα στην δίνη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το μνημείο αυτό ευρίσκεται στον Νομό Γρεβενών, στο λόφο Ανίτσα! Έγινε τιμητικά για αυτούς που πέσανε ηρωικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου!
Το σημερινό post είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανώνυμους ήρωες εκείνου του πολέμου, που πέσανε στην προσπάθεια τους να σταματήσουν τους φασίστες και τους Ναζί!

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Sport or game - Άθλημα ή παιγνίδι

Games in the sea
Παιγνίδια στην θάλασσα

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

An autumnal afternoon! - Ένα φθινοπωρινό απόγευμα

-Embrace in the beach an autumnal afternoon!
-Αγκαλιά στην παραλία ένα φθινοπωρινό απόγευμα!

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Automnal picture - Φθινοπωρινή εικόνα

-Photo from the park, breeze, yellow leaves, and clouds, automnal picture!
-Φωτογραφία απο το πάρκο, αεράκι, κίτρινα φύλλα, και σύννεφα, φθινοπωρινή εικόνα!

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Questions - Ερωτήσεις

-Indignation? prayer? or size?
-Αγανάκτηση; προσευχή; ή μέγεθος;

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Sea games! - Θαλασσινά παιχνίδια!

-White boats our dreams .....
-Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.....

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Mountain Pilion - Όρος Πήλιο

-The gate for the path of Centaurs.
-Η πύλη για το μονοπάτι των Κενταύρων!

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Bridge of beauty! - Γέφυρα ομορφιάς!

- Reflections in the bridge of beauty!
- Αντανακλάσεις στην γέφυρα της ομορφιάς!

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Sails - Ιστία

-Surfers and yachtsmen!
-Σέρφερς και ιστιοπλόοι!

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

The float! - Η σημαδούρα!

-An other beautiful sunset above waters of Pagasitikos gulf!
You have dreamed weekend!
-Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω απο τα νερά του Παγασιτικού κόλπου!
Να έχετε ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Front doors - Εξώθυρα

-Front doors with small Eros( Ancient Greek god of love)
- Εξώθυρα με μικρούς Έρωτες!

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Boat - Βάρκα

… and the boat turned alone
without in fisherman,
alone without wheel
from deep waters….
...και η βάρκα γύρισε μόνη
δίχως μέσα τον ψαρά,
μόνη χωρίς τιμόνι
απο τα βαθειά νερά....

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Sky - Ουρανός

- With background the vastness
-Με φόντο την απεραντοσύνη

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Cloudless,rain and air - Συννεφιά, βροχή και αέρας

-Picture of today, cloudless, rain and air! I request it wets certain days because the all summertime did not rain in our region!
-Εικόνα της σημερινής ημέρας, συννεφιά, βροχή και αέρας!Παρακαλώ να βρέχει μερικές ημέρες γιατί όλο το καλοκαίρι δεν έβρεξε στην περιοχή μας!

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

On the beach - Στην παραλία

-Sunset on the beach!
-Ηλιοβασίλεμα στην παραλία!
-
One beautiful Award


This beautiful Award is gift from marvellous blog Paz I thank him again too much!


I grant him in below blogs, because they have quality, continuous attendance in blogs, important comments, information and beautiful photographs!
http://monicashage.blogspot.com - Monica`s Hage
http://organic-lizzi.blogspot.com - Organic-Lizzi
http://randisverden.blogspot.com - Randis verden
http://eyeontexel.blogspot.com - Dick-Texel-Holland
http://guildwoodgardens.blogspot.com - Guild-rez:
-
Αυτό το όμορφο Award είναι δώρο απο το θαυμάσιο blog της Paz. Την ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ!
Το απονέμω στα πιο πάνω blogs, διότι έχουν ποιότητα, συνεχή συμμετοχή στα blogs, σπουδαία σχόλια, πληροφορίες και όμορφες φωτογραφίες!

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Finally season - Τέλος εποχής

-Autumn, finally season of summertime! Opened the schools and depopulated the beaches!
-Φθινόπωρο, τέλος εποχής του καλοκαιριού! Άνοιξαν τα σχολεία και ερήμωσαν οι παραλίες!

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Dead nature - Νεκρή φύση

-One still visit in the burned locality from the fire of summertime!
Everywhere ash and black burned trees, and trunkes thicket as they appear in the photograph!
-Μία ακόμη επίσκεψη στην καμένη τοποθεσία απο την πυρκαγιά του καλοκαιριού!
Παντού στάχτη και μαύρα καμένα δένδρα, και κορμοί θάμνων όπως φαίνονται στην φωτογραφία!

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Sunset - Ηλιοβασίλεμα

-Sunset above Pagasitikos gulf!
-Ηλιοβασίλεμα πάνω απο τον Παγασητικό κόλπο!

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Heatwave of September - Καύσωνας του Σεπτέμβρη

September,
But the heatwave is visible even in the beaches!
Irrefutable witness the jug with water!
Σεπτέμβριος, αλλά ο καύσωνας είναι ορατός ακόμη και στις παραλίες! Αδιάψευστος μάρτυρας η κανάτα με το νερό!

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Deep faith! - Βαθειά πίστη!

-Always with religious devotion but also with deep faith a candle helps the soul for calm but also forgiveness!
-Πάντα με θρησκευτική ευσέβεια αλλά και με βαθειά πίστη ένα κέρι βοηθά την ψυχή για ηρεμία αλλά και συγχώρεση!

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

An other beautiful sunset - Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα

An other beautiful sunset, before comes the dark an other beautiful picture in our eyes!
Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, προτού έρθει το σκοτάδι άλλη μια όμορφη εικόνα στα μάτια μας!

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Games - Παιχνίδια

River. The joy of freedom of children!
Ποτάμι. Η χαρά της ελευθερίας των παιδιών !

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Symbol - Σύμβολο

Horse, the symbol of force and hard work, for our city, from their ancient years!
Άλογο, το σύμβολο δύναμης και εργατικότητας, για την πόλης μας, απο τους αρχαίους χρόνους!

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Pollen - Γύρη

Pollen, the bees with difficulty find this season the pollen that they need for their growth!
Γύρη, οι μέλισσες δύσκολα βρίσκουν αυτήν την εποχή την γύρη που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους!

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Dreams - Όνειρα

... white and black dreams ...
... in light blue the sky!
...λευκά και μαύρα όνειρα ...
...στο γαλάζιο του ουρανού!