Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Expression - Έκφραση

A expression thousand words, a glance thousand words, a photograph thousand words. Insists the Romeo it chases birds, above in the trees all the day, something accomplishes when him I do not conceive. This moment him I shout it goes down from the tree and it leaves the birds in their quietness!
Say him I bother? -
Μία έκφραση χίλιες λέξεις, μια ματιά χίλιες λέξεις, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
Επιμένει ο Romeo να κυνηγά πουλιά , πάνω στα δένδρα όλη την ημέρα , κάτι καταφέρνει όταν δεν τον αντιλαμβάνομαι. Αυτήν την στιγμή τον φωνάζω να κατεβεί από το δένδρο και να αφήσει τα πουλιά στην ησυχία τους!
Λέτε να τον ενοχλώ!
I thank the friends blogers for their right indications!
Ευχαριστώ τους φίλους blogers για τις σωστές υποδείξεις τους!

4 σχόλια:

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

Cats are hunters and they do like to climb those trees to get to the birds, don't they? What a wonderful action shot you have here...!

Kerri είπε...

OH I LOVE This shot!! It is FANTASTIC!! Great job!!

Sharon είπε...

I love this picture. The cat doesn't look happy with you!I'm sure the birds were thankful that you chased her away!

Daryl E είπε...

Nice that he listens and doesnt get frightened once he's up there .. good shot!