Δευτέρα 18 Μαΐου 2009

Sunset and stamens - Ηλιοβασίλεμα και στήμονες

-I continuously find itself in the nature and feel the beauty of life even in very small things around me.
As the one that happens in the photograph.
The last beams of sunset they are lost in between stamens!

-Ευρίσκομαι συνεχώς στην φύση και νοιώθω την ομορφιά της ζωής ακόμη και σε πολύ μικρά πράγματα γύρω μου.
Όπως αυτό που συμβαίνει στην φωτογραφία.
Οι τελευταίες ακτίνες του ηλιοβασιλέματος να χάνονται ανάμεσα στους στήμονες!