Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Beautiful moments - Όμορφες στιγμές

-Sunsets full recollections
-Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις

Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Drops of rain - Σταγόνες βροχής

-The changeable weather of March, I brought also rain, the rain it gave us also certain beautiful photographs!
I wish you enjoy it, and you have one marvellous Weekend!
-Ο άστατος καιρός του Μάρτη, έφερα και βροχή, η βροχή μας έδωσε και κάποιες όμορφες φωτογραφίες!
Εύχομαι να την απολαύσετε, και να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο!

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

Unusual cold - Ασυνήθιστο κρύο

-Finally fell some snow in the mountainous, here it threw rain but makes unusual for the season cold!
-Τελικά έπεσε κάποιο χιόνι στα ορεινά, εδώ έριξε βροχή αλλά κάνει ασυνήθιστο για την εποχή κρύο!

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Red rain - Κόκκινη βροχή

-Powerful winds from northern Africa will pass above Greece.
Again we will have red rain!
-Ισχυροί άνεμοι απο την βόρεια Αφρική θα περάσουν πάνω απο την Ελλάδα.
Ξανά θα έχουμε κόκκινη βροχή!

-

Over 50 million people worldwide, they live with this disease!

The epilepsy is a difficult illness and enough times becomes dangerous disease for the life.
The persons that learned they live together her are heroes!
Blogfried ( Rocky Mountain Retreat )- Michele from Canada, what and I appreciate a lot it has this disease.
Certain times over entered her life at risk, but husband is near her and helps him!
I consider them my friends!
Marvellously photograph with purple crocus is from blog fishing guy!

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

Sunset - Ηλιοβασίλεμα

-Finishing my work in the my apiary that I have in the almond trees.
Stopped and admired the sunset, with the lens of photographic camera it has the first reason!
-Τελειώνοντας τις εργασίες μου στο my μελισσοκομείο που έχω στις αμυγδαλιές.
Σταμάτησα και θαύμασα το ηλιοβασίλεμα, με τον φακό της φωτογραφικής camera να έχει τον πρώτο λόγο!

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Almond-leaved pear – Αγκορτσιά, γκορτσιά, γκορτσά

-Pyrus spinosa.
-Almond-leaved pear. Very good apiarian plant with beautifully flower!
-Γκορτσιά, ή αγκορτσιά, ή γκορτσά. Πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό με όμορφα άνθη!

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

March is here - Ο Μάρτιος είναι εδώ.

-Abrupt change of time, sun they succeed clouds and some cold breeze.
-Απότομη αλλαγή καιρού, τον ήλιο διαδέχονται σύννεφα και κάποιο κρύο αεράκι.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2009

Enervation - Εκνευρισμός

-Discussion of driver from the mobile telephone in hour of big movement on the street.
-Συνομιλία οδηγού απο το κινητό τηλέφωνο σε ώρα μεγάλης κίνησης στον δρόμο.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Question - Ερώτηση

-Good day, good weather, good company, good disposal, good bait, the chance at the same time is good?
-Καλή μέρα, καλός καιρός, καλή παρέα, καλή διάθεση, καλό δόλωμα, η τύχη όμως είναι καλή;

Σάββατο 14 Μαρτίου 2009

Grabber - Αρπαγέας

-Half bread roll in the legs
-Με μισό κουλούρι στα πόδια

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

Hunter and pathfinder - Κυνηγός και ιχνηλάτης

-On 28 February stopped or period of hunting in entire Greece.
-Στις 28 Φεβρουαρίου σταμάτησε ή περίοδος κυνηγίου σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

Fluidity of honey - Ρευστότητα του μελιού

-As long as thicker his honey, so much high viscosity.
This does not have no relation with his nutritious value!
-Όσο πιο παχύρρευστο το μέλι, τόσο πιο μεγάλος ο συντελεστής ιξώδους του!
Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την θρεπτική του αξία!

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

Reflections - Αντανακλάσεις

- Good washing of car, but also marvellous mirroring.
- Καλό πλύσιμο αυτοκινήτου, αλλά και θαυμάσιο καθρέπτισμα.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

Beautiful moments - Όμορφες στιγμές

-From the clouded over days of previous week
-Απο τις συννεφιασμένες ημέρες τις προηγούμενης εβδομάδας

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Pica pica/Magpie - Καρακάξα

-Pica Pica
Magpie, the moment of take off
Καρακάξα, η στιγμή απογείωσης

Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Feast of Woman - Γιορτή της Γυναίκας

-Current post is dedicated in the hardly working woman that is in big crisis this time!
-Η σημερινή ανάρτηση είναι αφιερωμένη στην σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που είναι σε μεγάλη κρίση αυτόν τον καιρό!

Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Grabber - Ο αρπαγέας

-Half bread roll in the beak!
-Με μισό κουλούρι στο ράμφος!