Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008

ABC Wednesday......."A" / Arachne - Αράχνη

Arachne in the Greece means the Spider. At the fable, the Spider was beautiful princess, which was a real talent in the art of weave. It called persons and gods to admire her work, the Nymphs they commented that the art it will be supposed him gave in the Arachne goddess Athina, that was protector of weavers, and which taught the art in the persons. The Arachne as soon as him it heard, deride with her reasons goddess Athina, which him punished as soon as it heard the offensive reasons of Arachne. Him it made insect and him it fixed in all the life weave amazing webs. With few reasons the big history of Arachne. -
Arachne στην Ελλάδα εννοεί την Αράχνη. Κατά τον μύθο, η Αράχνη ήταν μια όμορφη Πριγκίπισσα, η οποία ήταν ένα πραγματικό ταλέντο στην τέχνη της ύφανσης. Κάλεσε ανθρώπους και θεούς να θαυμάσουν τα έργα της, Οι Νύμφες σχολιάσανε πως την τέχνη θα πρέπει να την έδωσε στην Αράχνη η θεά Αθηνά, που ήταν προστάτιδα των υφαντών, και η οποία δίδαξε την τέχνη στους ανθρώπους. Η Αράχνη μόλις το άκουσε, χλεύασε με τα λόγια της την θεά Αθηνά, η οποία την τιμώρησε μόλις άκουσε τα προσβλητικά λόγια της Αράχνης. Την έκανε έντομο και την όρισε σε όλη της την ζωή να υφαίνει καταπληκτικούς ιστούς.
Με λίγα λόγια την μεγάλη ιστορία της Αράχνης.