Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Sky Watch Friday #5# - Finally the nature does try to us it says something? - Μήπως τελικά η φύση προσπαθεί να μας πει κάτι;

I know that in the nature exists also a hierarchy, this year however this hierarchy was reversed! We know that almond tree she is the one that blooms first and follows other. This year they bloomed first apricot trees, perhaps the nature it wants to us it says something? Bees however thus and differently are glad that exist so much a lot of flowers, and carry without tiredness, this appear also in the photograph, the bee in the flower almond, spotlight in the light blue Sky Watch Friday. -
Γνωρίζω πως και στην φύση υπάρχει μια ιεραρχία, φέτος όμως αυτή η ιεραρχία ανετράπη!
Γνωρίζουμε πως η αμυγδαλιά είναι αυτή που ανθίζει πρώτη και ακολουθούν άλλες. Φέτος άνθισαν πρώτες οι βερικοκιές, ίσως η φύση θέλει να μας πει κάτι;
Η μέλισσες όμως έτσι και αλλιώς χαίρονται που υπάρχουν τόσο πολλά λουλούδια, και κουβαλάνε χωρίς κούραση, αυτό φαίνεται και στην φωτογραφία, η μέλισσα στο άνθος της αμυγδαλιάς, να προβάλλεται στον γαλάζιο Sky Watch Friday.

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008

Beginning of problems - Αρχή προβλημάτων

The few snowball and a small rain ago certain days, did not reach goes up the level of water in the bigger river of country, Peneos. We see therefore in the photograph beginning henceforth to appear the bottom in his certain points, in the old days this was impossible. -
Τα λίγα χιόνια και μια μικρή βροχή πριν από μερικές ημέρες, δεν φτάσανε να ανέβει η στάθμη του νερού στο μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας, τον Πηνειό. Βλέπουμε λοιπόν στην φωτογραφία να αρχίζει πλέον να φαίνεται ο βυθός σε κάποια σημεία του, παλαιότερα αυτό ήταν αδύνατον.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008

# Float # - ABC Wednseday

Finally the Weekend was very efficient in pictures. This float he was unique in the horizon. The sunset as chromatically him attributes very persuasively the photograph, sate a lot world in the beach and him admired! All there, without they speak, without they are moved, bewitcheds, and ecstatics from this spectacle! But somebodies with machines other with their mobile telephones, all took certain photographs! -
Τελικά το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ αποδοτικό σε εικόνες. Αυτός ο πλωτήρας ήταν ο μοναδικός στον ορίζοντα. Το ηλιοβασίλεμα όπως χρωματικά το αποδίδει πολύ πειστικά η φωτογραφία, κάθισε πολύ κόσμος στην παραλία και το θαύμαζε! Όλοι εκεί, χωρίς να μιλούν, χωρίς να κινούνται, μαγεμένοι, και εκστατικοί από το θέαμα αυτό! Αλλά κάποιοι με μηχανές άλλοι με τα κινητά τους τηλέφωνα, όλοι πήραν κάποιες φωτογραφίες!

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008

Windsurfing - Ιστιοσανίδα

Sunday in the sea that we passed the Weekend, I had the occasion to take certain photographs from the children that made certain marine sports. The time was marvellous the temperature very high for this month, exceeded the enough 20 degrees Celsius, thus entered in the sea, and other under from sun to blacken. -
Την Κυριακή στην θάλασσα που περάσαμε το Σαββατοκύριακο, είχα την ευκαιρία να πάρω μερικές φωτογραφίες από τα παιδιά που έκαναν κάποια θαλάσσια αθλήματα.
Ο καιρός ήταν θαυμάσιος η θερμοκρασία πολύ υψηλή για τον μήνα αυτό, ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Celsius,έτσι αρκετοί μπήκαν στην θάλασσα, και άλλοι κάτω απο τον ήλιο να μαυρίσουν.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Double beauty! - Διπλή ομορφιά

Red as fire! -
Κόκκινο σαν φωτιά!

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Calmness - Νηνεμία

I THANK YOU FROM DEPTHS OF MY HEART.
Current post is dedicated in the dear bloger, Old Wom Tigley, who gave the solution in my problem. His title is allegorical in order to it reminds the big sorrow that I passed. -
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ.
Το σημερινό post είναι αφιερωμένο στον αγαπητό bloger, Old Wom Tigley, ο οποίος έδωσε την λύση στο πρόβλημα μου.
Ο τίτλος του είναι αλληγορικός για να θυμίζει την μεγάλη στεναχώρια που πέρασα.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008

Sky Watch Friday #4 – Sky in the... river - Ουρανός στο …ποτάμι

From error or he nastiness of my remarks?
The current subject represents my mental disposal the moment that I place post. This happens because somebody activated at error the `' warning of inadequate content `'. Wants I believe that it is at error and no that it became from nastiness! I am in sadness because from the first moment where it happened this, I still sent e-mail in the Bloger and they raise the warning. I believe that my posts and general comments and my photographs of are not inadequate content, do not have something that it can bother somebody from the visitors, never has not been turned against no one.
I do not know what can happen and I want to believe that it is accidental make!
Have all of you, a nice Weekend.
Από λάθος ή κακοήθεια ;
Το σημερινό θέμα αντιπροσωπεύει την ψυχική μου διάθεση την στιγμή που τοποθετώ το post.Αυτό συμβαίνει διότι κάποιος ενεργοποίησε κατά λάθος την ‘’ προειδοποίηση ακατάλληλου περιεχομένου ‘’. Θέλω να πιστεύω πως είναι κατά λάθος και όχι ότι έγινε απο κακοήθεια! Είμαι σε θλίψη διότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό, έστειλα e-mail στο Bloger και ακόμη να άρουν την προειδοποίηση.Νομίζω πως τα posts και γενικά τα σχόλια μου και οι φωτογραφίες μου Δεν είναι ακατάλληλου περιεχομένου, δεν έχουν κάτι που μπορεί να ενόχλησε κάποιον από τους επισκέπτες, δεν έχω ποτέ στραφεί εναντίον κανενός.
Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει και θέλω να πιστεύω πως είναι τυχαίο γεγονός!
Να έχετε όλοι σας, ένα καλό Σαββατοκύριακο.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008

Wooden boat Argo - Ξύλινο καράβι Αργώ

His name is Argo, himself with the name of ancient boat Argo. What he makes however so much important? This small wooden boat is important because, does not have nothing his metal above, nor nail. Everything is retained with ropes that became from fibers of plants, and cotter pin (wooden nails). It became with the ancient art of shipbuilding, as precisely made the boats the Ancient Greeks. Each year it makes a long travel in some country of world!
Το όνομα του είναι Αργώ, το ίδιο με το όνομα του αρχαίου πλοίου Αργώ!. Τι το κάνει όμως τόσο σπουδαίο;
Αυτό το μικρό ξύλινο καράβι είναι σπουδαίο διότι, δεν έχει τίποτε μεταλλικό πάνω, του ούτε ένα καρφί. Τα πάντα συγκρατούνται με σχοινιά που γίνανε από ίνες φυτών, και καβίλες(ξύλινα καρφιά). Έγινε με την αρχαία τέχνη ναυπήγησης, όπως ακριβώς έκαναν τα καράβια οι Αρχαίοι Έλληνες. Κάθε χρόνο κάνει ένα μακρύ ταξίδι σε κάποια χώρα του κόσμου!
Before certain years where celebrated the USA their 200 years. From Greece it began this small boat with 20 men; it crossed the Atlantic and was found in the harbor of New York with other a lot of ships by the entire world, in the festive events. The photographs are from the ship yard in the city of Volos, where it is also maintained for his summer travel in the distant Kolhjda, Odyssos of Russia, precisely in the historical traces of hero Jason, in his course for the conquest of Golden Fleece! -
Πριν μερικά χρόνια που γιόρτασαν οι ΗΠΑ τα 200 χρόνια τους. Από την Ελλάδα ξεκίνησε αυτό το μικρό καράβι με 20 κωπηλάτες, διέσχισε τον Ατλαντικό και ευρέθη στο λιμάνι της Νέας Υόρκης μαζί με άλλα πολλά σκάφη από όλο τον κόσμο, στις γιορταστικές εκδηλώσεις.
Οι φωτογραφίες, είναι από το ναυπηγείο στην πόλη του Βόλου, όπου και συντηρείται για το καλοκαιρινό του ταξίδι στην μακρινή Κολχίδα, του Εύξεινου Πόντου, ακριβώς στα ιστορικά ίχνη του ήρωα Ιάσονα, στην πορεία του για την κατάκτηση του Χρυσού Δέρατος! !

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

Eggs - Αυγά ---ABC Wednesday

Eggs, Εggs of fishes, the subject today concerns the future, the future of populations is the youth, thus precisely is also with the life in all the Ecosystems. Plants, animals, birds, fishes, insects, all depend from their spawns. Because became recently the photographing of these dawns, I considered that you would like version with colors. Have a nice ABC Wednesday.
Αυγά, αυγά ψαριών, το θέμα σήμερα αφορά το μέλλον, το μέλλον των λαών είναι η νεολαία, έτσι ακριβώς είναι και με την ζωή σε όλα τα οικοσυστήματα. Φυτά, ζώα, πτηνά, ψάρια, έντομα, όλα εξαρτώνται από τους γόνους τους. Επειδή έγινε πρόσφατα η φωτογράφηση αυτών των αυγών, θεώρησα πως θα σας άρεσε η έκδοση με τα χρώματα.
Να έχετε μια ωραία ABC Wednesday.

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008

No fog but snow! - Όχι ομίχλη αλλά χιόνι!

In the right side of photograph, appears the cloud to go down from the mountain as fog! It is not fog, it is the cloud with snow, it leaves the snow and leaves, it came, him it covered all, it passed, it left it went more southernly. Now we have the a lot of cold, cold, it was characterized by the MME as polar cold.
We patiently wait for come also the rains of spring! -
Στην δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, φαίνεται το σύννεφο να κατεβαίνει από το βουνό σαν ομίχλη! Δεν είναι ομίχλη, είναι το σύννεφο με χιόνι, αφήνει το χιόνι και φεύγει, ήρθε, τα σκέπασε όλα, πέρασε, έφυγε πήγε πιο νότια. Τώρα έχουμε το κρύο, πολύ κρύο, χαρακτηρίστηκε από τα MME σαν πολικό κρύο.
Περιμένουμε υπομονετικά να έρθουν και οι βροχές της άνοιξης!

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Victims of summertime - Θύματα του καλοκαιριού

Veterans of sea, victims of summertime, or who something tragic! Such flown in the end of beach in a locality, flown many, are disadvantageously repaired, the householders him flew and they will remain there for many - a lot of years, pollute the environment, us remind the human vanity and the ephemeral hysteria for amusement without thought in the future.-
Απόμαχοι της θάλασσας, θύματα του καλοκαιριού, ή μήπως κάτι ποιο τραγικό!Πεταμένα στην άκρη της παραλίας σε μια τοποθεσία, πεταμένα πολλά τέτοια, ασύμφορα να επισκευασθούν, οι ιδιοκτήτες τα πετάξανε και θα μείνουν εκεί για πολλά –πολλά χρόνια, να μολύνουν το περιβάλλον, να μας θυμίζουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία και την εφήμερη υστερία για διασκέδαση χωρίς σκέψη στο μέλλον.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008

Wild winter - Άγριος χειμώνας

Finally, came the winter also in Greece, wild, cold, with possible air, a lot of cold and snowball, thus as should it is! Make patience certain days and it will pass the very wild wave! We want snowball and rains because the summertime will be martyrdom without waters, in the mountains the sources will not have waters and the nature will be shaken again. This will have as extension the discomfort of each live organism in our region! Today the photograph is from the snow that it threw in my region! -
Επιτέλους, ήρθε ο χειμώνας και στην Ελλάδα, άγριος, κρύος, με δυνατό αέρα, πολύ κρύο και χιόνια, έτσι όπως έπρεπε να είναι!Να κάνουμε υπομονή μερικές ημέρες και θα περάσει το πολύ άγριο κύμα!Θέλουμε χιόνια και βροχές γιατί το καλοκαίρι θα είναι μαρτύριο χωρίς νερά, στα βουνά οι πηγές δεν θα έχουν νερά και η φύση θα κλονιστεί πάλι.Αυτό θα έχει σαν προέκταση την ταλαιπωρία κάθε ζωντανού οργανισμού στην περιοχή μας! Σήμερα η φωτογραφία είναι από το χιόνι που έριξε στην περιοχή μου!

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Balloons - Μπαλόνια

Balloons of many colours, big, small, with forms known and unknown. Protagonists of our children's dreams but also modern, Challenge for the eyes of each child. -
Μπαλόνια πολλών χρωμάτων, μεγάλα, μικρά, με σχήματα γνωστά και άγνωστα. Πρωταγωνιστές των παιδικών μας ονείρων αλλά και σύγχρονοι, Πρόκληση για τα μάτια κάθε παιδιού.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008

Open sky - Ανοικτός ουρανός - ''SWF'' - Sky Watch Friday #3

Open sky, is a expression that it means: Everything in the light, nothing concealed, all obvious, without clouds and that it wanted they mean these in the relations of persons, populations, states!
This title I give in my photograph-
Ανοικτός ουρανός, είναι μια έκφραση που σημαίνει: Τα πάντα στο φως, τίποτε κρυφό, όλα φανερά, χωρίς σύννεφα και ότι ήθελε να σημαίνουν αυτά στις σχέσεις των ανθρώπων, λαών, κρατών!
Αυτόν τον τίτλο δίνω στην φωτογραφία μου!

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008

Crystals - Κρύσταλλα

I promised that I would place three photographs from passed weekend. This is 3rd. We measured biggest and had length above one metre. Because around they played children, we said the person in charge hotel and him it threw under, in order to we avoid likely accident! -
Υποσχέθηκα ότι θα τοποθετούσα τρεις φωτογραφίες από το περασμένο weekend. Αυτή είναι η 3η . Μετρήσαμε το μεγαλύτερο και είχε μήκος πάνω από ένα μέτρο. Επειδή γύρω παίζανε παιδιά, είπαμε τον υπεύθυνο του hotel και τα έριξε κάτω, για να αποφύγουμε πιθανόν ατύχημα!

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008

Belfray - Καμπαναριό

Sunday morning, the snow stopped falls, very the cold, small church, this drawing the wooden belfry, small bell, sweet her sound in our hearts, Divine Operation, big the faith and the heat in our souls, and the relative photograph! -
Κυριακή πρωί, το χιόνι σταμάτησε να πέφτει, πολύ το κρύο, μικρή εκκλησία, αυτο σχέδιο το ξύλινο καμπαναριό, μικρή καμπάνα, γλυκός ο ήχος της στις καρδιές μας, Θεία Λειτουργία, μεγάλη η πίστη και η ζέστη στις ψυχές μας, και η σχετική φωτογραφία !

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008

Game in snowball - Παιχνίδι στα χιόνια

A proverb says: - When it does not go the mountain to the Saint, goes the Saint to the mountain, - this I made, I went and found snow in the mountain.
The photographs in next two posts are from the Weekend in snowball. In the top of mountain Pilion and in beautifully Chania. Marvellous region for interruptions! -
Μία παροιμία λέει: - Όταν δεν πάει το βουνό στον άγιο, πάει ο άγιος στο βουνό, - αυτό έκανα , πήγα και βρήκα χιόνι στο βουνό.
Οι φωτογραφίες στα επόμενα δυο posts είναι από το Σαββατοκύριακο στα χιόνια. Στην κορυφή του βουνού Πηλίου και στα όμορφα Χάνια. Θαυμάσια περιοχή για διακοπές!

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008

Decorative with light - Διακοσμητικό με φως

This object is from clay cooked, and is faithful copy from some ancient vessel, maintainance and transport of fire. Today they circulate as decorative with electric light in. Night it should he is impressive, because the a lot of openings that allocate in all the surface of his trunke. As me him they described it passes the light between the holes and it is diffused around, creating a very beautiful atmosphere! -
Το αντικείμενο αυτό είναι από πηλό ψημένο, και είναι πιστό αντίγραφο από κάποιο αρχαίο αγγείο, συντήρησης και μεταφοράς της φωτιάς.Σήμερα κυκλοφορούν σαν διακοσμητικό με ηλεκτρικό φως μέσα. Την νύκτα πρέπει να είναι εντυπωσιακό, λόγω των πολλών ανοιγμάτων που διαθέτει σε όλη την επιφάνεια του κορμού του. Όπως μου το περιγράψανε περνά το φως ανάμεσα από τις τρύπες και διαχέεται γύρω, δημιουργώντας μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα!

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Preparations - Προετοιμασίες

I now began from to supply seeds for apiarian plants. I will fill the gardens the balconies, the flowerpots, with flowers come the bees they take the pollen and the nectar. -
Άρχισα από τώρα να προμηθεύομαι σπόρους για μελισσοκομικά φυτά. Θα γεμίσω τους κήπους τα μπαλκόνια, τις γλάστρες, με λουλούδια να έρχονται οι μέλισσες να παίρνουν την γύρη και το νέκταρ.

Sky Watch Friday #2

I chose the sunset, because I liked colours in the sky, that became when the sun it began to be hidden in the horizon. -
Διάλεξα το ηλιοβασίλεμα, γιατί μου άρεσαν τα χρώματα στον ουρανό, που έγιναν όταν ο ήλιος άρχισε να κρύβεται στον ορίζοντα.

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2008

Greek Hospitality - Ελληνική φιλοξενία

As Greek that honours the hospitality from ancient years! I feel the intense need to offer in all the visitors of previous post, for the price that me they made with their visit. Thus today to them I offer from a piece pizza, if you believe that it will not reach for all. Measure! -
Σαν Έλληνας που τιμά την φιλοξενία από αρχαίους χρόνους!
Νιώθω την έντονη ανάγκη να κεράσω όλους του επισκέπτες του προηγούμενου post, για την τιμή που μου κάνανε με την επίσκεψη τους. Έτσι σήμερα τους προσφέρω από ένα κομμάτι pizza, αν νομίζετε πως δεν θα φτάσει για όλους. Μετρήστε!

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008

** C ** == Car, ABC Wednesday.

This is my car. Jeep Mercedes, ML 270 CDI, Turbo Diesel. Improbable ways, most excellent road behavior, safety, comfortable control! -
Αυτό είναι το αυτοκίνητο μου. Ένα jeep Mercedes, ML 270 CDI, Turbo Diesel. Απίθανες διαδρομές, άριστη οδική συμπεριφορά, ασφάλεια, άνετη οδήγηση!

Mahonia - Μαχόνια

Specie: Mahonia aquifolium.
The idea for this post, him I was lented by oldest post Dot!
With the hazel this month is bloomed and the Mahonia. And the two help in the maintenance and our growth apiary.
Family: Berberidaceae. Specie: Mahonia aquifolium.
H Mahonia belongs in team thicket similarly roughly barberry, as we see from his leaves. They have small yellow flowers, which they smell splendidly. Him visit the bees for the pollen and the nectar from December up to February, which is also their duration of blossoming. In Greece we have as decorative installations such bushes in certain courtyards. It is multiplied with seeds.
Την ιδέα για αυτό το post, την δανείστηκα από πιο παλιό post της dot !
Μαζί με την φουντουκιά αυτόν τον μήνα είναι ανθισμένη και η Μαχόνια. Και τα δυο βοηθούν στην συντήρηση και την ανάπτυξη των μελισσιών μας.
Προέλευση: Η δυτική Βόρεια Αμερική, Η Mahonia ανήκει σε ομάδα θάμνων όμοια περίπου των πουρναριών, όπως βλέπουμε από τα φύλλα του. Έχουν μικρά κίτρινα λουλούδια, τα οποία μυρίζουν υπέροχα. Τα επισκέπτονται οι μέλισσες για τη γύρη και το νέκταρ από το Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, το οποίο είναι επίσης η διάρκεια άνθησής τους. Στην Ελλάδα έχουμε ως διακοσμητικές εγκαταστάσεις τέτοιους θάμνους σε ορισμένα προαύλια. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008

Waterfalls of Edessa - Καταρράκτες της Εδέσσης

Weekend in the Edessa, this very beautiful city with the waterfalls. I visited the waterfalls and took certain photographs, indicative these two for their height. The environment round the waterfalls the spring change and the picture of landscape become beautiful a lot. -
Σαββατοκύριακο στην Έδεσσα, αυτήν την πολύ όμορφη πόλη με τους καταρράκτες. Επισκέφθηκα τους καταρράκτες και πήρα κάποιες φωτογραφίες, ενδεικτικές αυτές οι δύο για το ύψος τους. Το περιβάλλον γύρω από τους καταρράκτες την άνοιξη αλλάζει και η εικόνα του τοπίου γίνεται όμορφη πολύ.

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008

Zucchinis-pie - Κολοκυθόπιτα

Weekend in the house of father-in-law, and the pie is almost ready, the filling tasty, and the a lot of healthy, all process says that courgette-pie or zucchinis-pie, in half hour she will be ready for food. What puts in, I do not know also many, courgette or zucchinis, eggs, oil, and something other I do not know precisely. The leaves opened with the stick. How you I give, you try, you smell, this divine pie! Do not tease will try I and to you.... describe! -

Σαββατοκύριακο στο σπίτι της πεθεράς, και η πίτα σχεδόν είναι έτοιμη, η γέμιση νόστιμη, και πολύ υγιεινή, η όλη διαδικασία λέει πως η κολοκυθόπιτα σε μισή ώρα θα είναι έτοιμη για φαγητό. Τι βάζει μέσα, δεν γνωρίζω και πολλά, κολοκύθι, αυγά, λάδι, και κάτι άλλα δεν γνωρίζω ακριβώς. Τα φύλλα ανοιγμένα με την βέργα.Πώς να σας δώσω, να δοκιμάσετε, να μυρίσετε, αυτή τη θεϊκή πίτα!Δεν πειράζει θα δοκιμάσω εγώ και θα σας το …. περιγράψω !

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

Sky watch Friday ....Afternoon - Απόγευμα

Guards the closed umbrellas in the beach. As shades they appear in the afternoon sky, the hour where sun it is lost in the clouds. Won't the evening be late it comes, and the umbrellas there tied up, punishment? or they fear possible air ! -
Φρουροί οι κλειστές ομπρέλες στην παραλία. Σαν σκιές προβάλουν στον απογευματινό ουρανό, την ώρα που ο ήλιος χάνεται στα σύννεφα. Το βράδυ δεν θα αργήσει να έρθει, και οι ομπρέλες εκεί δεμένες, τιμωρία; ή μήπως φοβούνται τον δυνατό αέρα!

...and the boat turned alone - …. και η βάρκα γύρισε μόνη

.... and the boat turned alone, without in fisherman, leave, without wheel..... from deep waters.. (old Creece love song)
…. και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά,αδειανή, δίχως τιμόνι ….. από τα βαθιά νερά ..(παλιό τραγούδι αγάπης)