Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008

Boat - Βάρκα

… and the boat turned alone
without in fisherman,
alone without wheel
from deep waters….
...και η βάρκα γύρισε μόνη
δίχως μέσα τον ψαρά,
μόνη χωρίς τιμόνι
απο τα βαθειά νερά....

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Sky - Ουρανός

- With background the vastness
-Με φόντο την απεραντοσύνη

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

Cloudless,rain and air - Συννεφιά, βροχή και αέρας

-Picture of today, cloudless, rain and air! I request it wets certain days because the all summertime did not rain in our region!
-Εικόνα της σημερινής ημέρας, συννεφιά, βροχή και αέρας!Παρακαλώ να βρέχει μερικές ημέρες γιατί όλο το καλοκαίρι δεν έβρεξε στην περιοχή μας!

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

On the beach - Στην παραλία

-Sunset on the beach!
-Ηλιοβασίλεμα στην παραλία!
-
One beautiful Award


This beautiful Award is gift from marvellous blog Paz I thank him again too much!


I grant him in below blogs, because they have quality, continuous attendance in blogs, important comments, information and beautiful photographs!
http://monicashage.blogspot.com - Monica`s Hage
http://organic-lizzi.blogspot.com - Organic-Lizzi
http://randisverden.blogspot.com - Randis verden
http://eyeontexel.blogspot.com - Dick-Texel-Holland
http://guildwoodgardens.blogspot.com - Guild-rez:
-
Αυτό το όμορφο Award είναι δώρο απο το θαυμάσιο blog της Paz. Την ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ!
Το απονέμω στα πιο πάνω blogs, διότι έχουν ποιότητα, συνεχή συμμετοχή στα blogs, σπουδαία σχόλια, πληροφορίες και όμορφες φωτογραφίες!

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Finally season - Τέλος εποχής

-Autumn, finally season of summertime! Opened the schools and depopulated the beaches!
-Φθινόπωρο, τέλος εποχής του καλοκαιριού! Άνοιξαν τα σχολεία και ερήμωσαν οι παραλίες!

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008

Dead nature - Νεκρή φύση

-One still visit in the burned locality from the fire of summertime!
Everywhere ash and black burned trees, and trunkes thicket as they appear in the photograph!
-Μία ακόμη επίσκεψη στην καμένη τοποθεσία απο την πυρκαγιά του καλοκαιριού!
Παντού στάχτη και μαύρα καμένα δένδρα, και κορμοί θάμνων όπως φαίνονται στην φωτογραφία!

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008

Sunset - Ηλιοβασίλεμα

-Sunset above Pagasitikos gulf!
-Ηλιοβασίλεμα πάνω απο τον Παγασητικό κόλπο!

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008

Heatwave of September - Καύσωνας του Σεπτέμβρη

September,
But the heatwave is visible even in the beaches!
Irrefutable witness the jug with water!
Σεπτέμβριος, αλλά ο καύσωνας είναι ορατός ακόμη και στις παραλίες! Αδιάψευστος μάρτυρας η κανάτα με το νερό!

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008

Deep faith! - Βαθειά πίστη!

-Always with religious devotion but also with deep faith a candle helps the soul for calm but also forgiveness!
-Πάντα με θρησκευτική ευσέβεια αλλά και με βαθειά πίστη ένα κέρι βοηθά την ψυχή για ηρεμία αλλά και συγχώρεση!

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

An other beautiful sunset - Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα

An other beautiful sunset, before comes the dark an other beautiful picture in our eyes!
Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, προτού έρθει το σκοτάδι άλλη μια όμορφη εικόνα στα μάτια μας!

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008

Games - Παιχνίδια

River. The joy of freedom of children!
Ποτάμι. Η χαρά της ελευθερίας των παιδιών !

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008

Symbol - Σύμβολο

Horse, the symbol of force and hard work, for our city, from their ancient years!
Άλογο, το σύμβολο δύναμης και εργατικότητας, για την πόλης μας, απο τους αρχαίους χρόνους!